وصیت‌نامه – شهید ابوالقاسم خادمی

وصیت‌نامه شهید ابوالقاسم خادمی

 

 

ﺷﻤﺎ اى ﺧﻮاهراﻧﻢ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺎب اسلامی‌تان ﻣﺸﺖ ﻣﺤﻜﻤﻰ ﺑﻪ دهان یاوﻩ‌ﮔﻮیان ﺑﺰﻧﻴﺪ. ﭘﻴﺎم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاهراﻧﻢ این اﺳﺖ که ﺑﺎ اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت و ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و ترك ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﻣﻜﺮوهات تقوى ﺧﻮیش را ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﺳﺪار اﻧﻘﻼب و اﺳﻼم ﺑﺎﺷﻴﺪ. هوﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ و کمر ﺑﺮﺑﻨﺪید و ﮔﻮش ﺑﻔﺮﻣﺎن رهبر ﻋﻈﻴﻢ‌الشأن اﻣﺎم‌ﺧﻤﻴﻨﻰ‌»رﻩ» ﺑﺎﺷﻴﺪ. از ﻧﻴﺮوهاى اصیل اﻧﻘﻼب و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ هم‌چون روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻋﺰیز اﺳﻼم که در رأس همه این‌ها وﻻیت ﻓﻘﻴﻪ ﺣﺎکمیت دارد ﺣﻤﺎیت کنید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 13 =